با همه دل، خدا را دوست بدارید . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
منطقه و بیداری اسلامی
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» تنھا پیامبری که کردار و گفتارش بلافاصله نوشته میشد

 

تنھا پیامبری که کردار و گفتارش بلافاصله نوشته میشد

 

حضرت محمد (ص) تنھا پیامبری است که کردار و گفتار و سخنانش بلافاصله نوشته می شد و اینک بعد از ھزار و چھارصد سال می فھمیم که چقدر احادیث و سخنانش دارای صحت، دقت و درستی است.

از زمان آدم ابو البشر تا زمانی که اسرافیل در صور بدمد کسی به منزلت حضرت محمد (ص) نمی رسد و وجود اقدسش یگانه منبع فیض است و منجی آدمیان از ظلمات جھل.

فقط یکی از بزرگترین دستاوردھای بسیار ارزشمند حضرت محمد (صلوات اله علیه) که تا آن زمان ھیچ کسی برای انسان ھای روی زمین نیاورده بود آزاد کردن نعمت بزرگ خواندن و نوشتن و عالم گیر کردن علم و دانش در جھان آن زمان برای ھمه مردم عادی بود کلامی که حضرت محمد ( ص ) به کار میبرد مستقیما از قلب ھستی که ھمان آفریننده جھان است برخاسته بود که باعث شد مردم و گروندگان به او به حقایقی تازه در باره علت خلقت شان دست یابند که تا آن زمان کسی به آنھا نگفته بود حضرت محمد مصطفی (صلی االله علیه و آله) رسالتش دستورات ثابتی داشت برای ھمه اعصار و ھر آنچه را که او گفته است با فھم و ذوق ھمه انسانھای گذشته و آینده قابل درک و فھم است.

حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) تنھا پیامبری است که کردار و گفته ھا و سخنانش بلافاصله نوشته میشد و اینک بعد از ھزار و چھارصد سال می فھمیم که چقدر احادیث و سخنانش دارای صحت ، دقت و درستی است.

 

فقط یکی از بزرگترین دستاوردھای بسیار ارزشمند حضرت محمد (صلوات اله علیه) آزاد کردن نعمت بزرگ خواندن و نوشتن در جھان آن زمان برای ھمه مردم عادی بود


اگر میلیاردھا انسان عشق به حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) را در دل دارند به این خاطر است که او ھیچ وقت از شمشیر برای پیشبرد کارھایش استفاده نمی کرد بجز در موارد خاص و برای ھمین، ھیچ پادشاه و امپراطوری قدرتمندی در تاریخ جھان نیست که ھمچون آن عزیز مورد اطاعت و احترام قرار گرفته باشد.

دین مبین اسلام تنھا دینی است که ھر بشر آزاده و شرافتمندی به داشتن آن افتخار میکند و تنھا دینی است که خط بطلانی بر جھل و گمراھی بشر کشیده است.

کلام تاثیر گذار، درستی ، صداقت و حکمت ، تدبیر قاطع و بدیع حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) بود که اسلام را در دنیا حتی بعد از وفاتش جھانگیر کرد و مردم مبھوت و مجذوب او می شدند.

حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) حکم قرآن را که ھمان رحمت الھی و پاداش اخروی بود را به پرھیزکاران وعده می داد و در این میان این کتاب آسمانی قرآن کریم بود که معجزه الھی پیامبر را به مردم نشان داد.

خداوند در قرآن کریم می فرماید: ای پیامبر به امت بگو اگر از انس و جن جمع شوند و با پشتیبانی ھم خواسته باشند نظیر کلامی از این قرآن را بیاورند نخواھند توانست و این برای اعرابی با آن سنت کھن و سابقه والا که در عشق به شعر و شاعری داشتند حتی یک جمله ھم نمی توانستند بگویند که بتوان گفت از نظر شکل و معنی و محتوا با یکی از آیات قرآن برابری کند و قرآن معجزه پیامبر خاتم شد.

شکوفایی قانون پیامبر و سرعت گسترش اسلام بعد از ھجرت در شبه جزیره عربستان در کمتر از ده سال باعث شد مردم و گروندگان به او به حقایقی تازه در باره علت خلقت شان دست یابند که تا آن روز کسی درک نکرده و نشنیده بود و ھمین باعث شد مردم شیفته و محسور بزرگترین و شریفترین و با عظمت ترین مرد الھی قرار بگیرند.

 

حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) تنھا پیامبری است که کردار و گفته ھا و سخنانش بلافاصله نوشته میشد


اسلامی که حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) از طرف خداوند برای بشریت به ارمغان آورده ھمیشه زنده و پویا است.

جھان خلقت در ھمه اعصار و دوران ھای خودش کسی ھمچون حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) را که فصیح تر در زبان بلیغ تر در منطق و بزرگ تر در آفرینش باشد به انسانھا نداده است و چنین شخصی به حق سزاوار ھمه گونه احترام و اکرام است.

به گفته اندیشمندان و انسان شناسان جھان غرب و شرق حضرت محمد از مصلحانی است که به حقیقت خدمات بسیار ارزشمند و بزرگی به بشریت کرده است و ھمین فخر برای او کافی است که امتش را به نور حق ھدایت کرد و بی شک حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) قانون گذاری خردمند سلطانی دادگستر و پیامبری برگزیده از میان ھمه پیامبران الھی بود از صفات حمیده ای برخوردار بود که او را به پیامبر رحمت و مھربانی تبدیل کرده بود.

 

عظمت حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) چنان بزرگ بود که مردان و زنان بزرگی را ھمچون امیر مومنان حضرت علی (ع) و بانو و سرور زنان دو جھان عالم حضرت فاطمه الزھرا (سلام االله علیھا) را در دامان فضل و کمال خود پرورش داد.

 

حضرت محمد (ص) تنھا پیامبری است که کردار و گفتار و سخنانش بلافاصله نوشته می شد و اینک بعد از ھزار و چھارصد سال می فھمیم که چقدر احادیث و سخنانش دارای صحت، دقت و درستی است.

از زمان آدم ابو البشر تا زمانی که اسرافیل در صور بدمد کسی به منزلت حضرت محمد (ص) نمی رسد و وجود اقدسش یگانه منبع فیض است و منجی آدمیان از ظلمات جھل.

فقط یکی از بزرگترین دستاوردھای بسیار ارزشمند حضرت محمد (صلوات اله علیه) که تا آن زمان ھیچ کسی برای انسان ھای روی زمین نیاورده بود آزاد کردن نعمت بزرگ خواندن و نوشتن و عالم گیر کردن علم و دانش در جھان آن زمان برای ھمه مردم عادی بود کلامی که حضرت محمد ( ص ) به کار میبرد مستقیما از قلب ھستی که ھمان آفریننده جھان است برخاسته بود که باعث شد مردم و گروندگان به او به حقایقی تازه در باره علت خلقت شان دست یابند که تا آن زمان کسی به آنھا نگفته بود حضرت محمد مصطفی (صلی االله علیه و آله) رسالتش دستورات ثابتی داشت برای ھمه اعصار و ھر آنچه را که او گفته است با فھم و ذوق ھمه انسانھای گذشته و آینده قابل درک و فھم است.

 

اسلامی که حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) از طرف خداوند برای بشریت به ارمغان آورده ھمیشه زنده و پویا است.


حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) تنھا پیامبری است که کردار و گفته ھا و سخنانش بلافاصله نوشته میشد و اینک بعد از ھزار و چھارصد سال می فھمیم که چقدر احادیث و سخنانش دارای صحت ، دقت و درستی است.

اگر میلیاردھا انسان عشق به حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) را در دل دارند به این خاطر است که او ھیچ وقت از شمشیر برای پیشبرد کارھایش استفاده نمی کرد بجز در موارد خاص و برای ھمین، ھیچ پادشاه و امپراطوری قدرتمندی در تاریخ جھان نیست که ھمچون آن عزیز مورد اطاعت و احترام قرار گرفته باشد.

دین مبین اسلام تنھا دینی است که ھر بشر آزاده و شرافتمندی به داشتن آن افتخار میکند و تنھا دینی است که خط بطلانی بر جھل و گمراھی بشر کشیده است.

کلام تاثیر گذار، درستی ، صداقت و حکمت ، تدبیر قاطع و بدیع حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) بود که اسلام را در دنیا حتی بعد از وفاتش جھانگیر کرد و مردم مبھوت و مجذوب او می شدند.

حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) حکم قرآن را که ھمان رحمت الھی و پاداش اخروی بود را به پرھیزکاران وعده می داد و در این میان این کتاب آسمانی قرآن کریم بود که معجزه الھی پیامبر را به مردم نشان داد.

خداوند در قرآن کریم می فرماید: ای پیامبر به امت بگو اگر از انس و جن جمع شوند و با پشتیبانی ھم خواسته باشند نظیر کلامی از این قرآن را بیاورند نخواھند توانست و این برای اعرابی با آن سنت کھن و سابقه والا که در عشق به شعر و شاعری داشتند حتی یک جمله ھم نمی توانستند بگویند که بتوان گفت از نظر شکل و معنی و محتوا با یکی از آیات قرآن برابری کند و قرآن معجزه پیامبر خاتم شد.

شکوفایی قانون پیامبر و سرعت گسترش اسلام بعد از ھجرت در شبه جزیره عربستان در کمتر از ده سال باعث شد مردم و گروندگان به او به حقایقی تازه در باره علت خلقت شان دست یابند که تا آن روز کسی درک نکرده و نشنیده بود و ھمین باعث شد مردم شیفته و محسور بزرگترین و شریفترین و با عظمت ترین مرد الھی قرار بگیرند.

 

خداوند در قرآن کریم می فرماید: ای پیامبر به امت بگو اگر از انس و جن جمع شوند و با پشتیبانی ھم خواسته باشند نظیر کلامی از این قرآن را بیاورند نخواھند توانست


اسلامی که حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) از طرف خداوند برای بشریت به ارمغان آورده ھمیشه زنده و پویا است.

جھان خلقت در ھمه اعصار و دوران ھای خودش کسی ھمچون حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) را که فصیح تر در زبان بلیغ تر در منطق و بزرگ تر در آفرینش باشد به انسانھا نداده است و چنین شخصی به حق سزاوار ھمه گونه احترام و اکرام است.

به گفته اندیشمندان و انسان شناسان جھان غرب و شرق حضرت محمد از مصلحانی است که به حقیقت خدمات بسیار ارزشمند و بزرگی به بشریت کرده است و ھمین فخر برای او کافی است که امتش را به نور حق ھدایت کرد و بی شک حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) قانون گذاری خردمند سلطانی دادگستر و پیامبری برگزیده از میان ھمه پیامبران الھی بود از صفات حمیده ای برخوردار بود که او را به پیامبر رحمت و مھربانی تبدیل کرده بود.

عظمت حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) چنان بزرگ بود که مردان و زنان بزرگی را ھمچون امیر مومنان حضرت علی (ع) و بانو و سرور زنان دو جھان عالم حضرت فاطمه الزھرا (سلام االله علیھا) را در دامان فضل و کمال خود پرورش داد.

 

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » داریوش احمد رضا بهمنیار ( جمعه 101/2/23 :: ساعت 5:40 عصر )


»» ایران خود کلید معماهای محال است

ایران خود کلید معماهای محال است

 

از آن زمان که پای اجنبی به کشور ما باز شد خیلی ها فریفته زندگی در غرب شدند سیاست غربیان تقدیر تازه ای بود که معلوم نبود ما را تا کجا پیش می برد شاید گاو اول شیر ده آمریکا اول ایران می شد بعد عربستان، در طول تاریخ ایران ما مهاجم به خود دیده اما هیئت حاکمه آمریکا دستوراتش اول در کابینه و پارلمان و سنا که توسط سازمان ایپک در آمریکا توسط صهیونیست های اسرائیلی دیکته می شود اداره می شود آری این دشمنان از جنس دیگری هستند در ظاهر آدم هستند ولی در باطن یک قدرت استعماری و استکباری با قدرتی رسانه های جهانی هستند آنها با رسانه های جهنمی صهیونیستی آمریکائی خود همه ارزش های قدیم دل را نابود می کنند آنها منتظرند تا با کوچکترین خللی در اداره کشور سنگی بزرگتر را جلو پای ایران بیندازند مثل همین مذاکرات بی ارزش برجام و تا پول ها و دلارهای نفتی سعودی باشد مدام در منطقه تنش آفرینی می کنند آنها می دانند که آشوب و ترور در ایران جواب می دهد و تروریست ها را مثل قارچ از زمین بیرون می کشد آنها که نه قدری دارند و نه قیمتی می خواهند درست به تقدیر ما جست بزنند ولی آنها غافل اند که امام خمینی (رضوان اله تعالی) مُهر خود را به صورت روزگار زده است .

ایران خود کلید معماهای محال است آنها نه حریف ایران هستند و نه حریف سخن منطقی ایران و نه حریف گروه های نیابتی ایران، نه بر آمریکای خائن جنایتکارهیبتی مانده و بر عمله اکره هایش در اروپا آبرویی نمانده که آن را دوباره خرج کنند آمریکائیان قدرتی ضعیف دارند و در این میان می خواهند اکراین را هم به آتش بکشند ولی همه آنها به خصوص خود آمریکا به زمین سفلا سقوط کرده اند آری باور کنید که آمریکائیان از آقائی جهان دارند به یک کشور معمولی تبدیل می شوند و اقتصاد جهان دست چین افتاده است و این ایران بود که قدرت پوشالی آمریکا را به جهانیان اثبات کرد و به آنها شهامت مبارزه داد آمریکائیان اینک از جنگ های پر دردسر و پر غرامت در حال فرار ار منطفه هستند دنیا را از چشم خودشان می بیند الان امریکا و اسرائیل باید از ترس ایران و مقاومت پنهان شوند نه اینکه فرار کند.

 

هیئت حاکمه آمریکا دستوراتش اول در کابینه و پارلمان و سنا که توسط سازمان ایپک در آمریکا توسط صهیونیست های اسرائیلی دیکته می شود اداره می شود

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » داریوش احمد رضا بهمنیار ( جمعه 101/2/23 :: ساعت 4:37 عصر )


»» حقانیت ایران و اسلام و انقلاب اسلامی

 

حقانیت ایران و اسلام و انقلاب اسلامی

 

امروز مردم ایران نیازمند داشتن تفکری انقلابی و روحیه جهادی اند اگر تفکر انقلابی در مردم ایران شکوفا نشود نام اسلام و ایران و ایرانی از صفحه روزگار محو خواهد شد امروز اسلام و ایران نیازمند اتحاد و همدلی هستند و این روح حقیقی قرآن است که با افکار آزادی خواهانه و عقاید مترقی انقلاب اسلامی تطبیق می کند، این بی نظمی ها، بی ربطی ها و بی تدبیرها در کشور ربطی به قوانین اسلام ندارد این مقرراتی ست که تفسیر کنندگان و سازش پذیران دولتی از اسلام توصیف می کنند که نتیجه اش چه می شود؟ سلطه استعمار آمریکائی صهیونیستی در قالب برجام و     FATF و 2030 و  CFT و امثالهم، این سایه شوم را یک مشت یهودی نژاد پرست اداره می کنند که روحیه عصیان گری دارند و مدام می گویند ما برترین انسانها هستیم در حالی که فرمان سوم حضرت موسی (ع) چه بود؟ خضوع و خشوع و نشان بندگی و استغفار ، ولی آیا اینان این چنین اند؟ اگر قرآن نبود قداست تورات و انجیل بقائی نداشت، خداوند به بنی اسرائیل فرمود: شگفتی در کفر و انکار شماست که نشانه های قرآن و خاتمیت را که در کتاب آسمانی تان آمده تحریف و پنهان می کنید، طبق گفته قرآن دشمن ترین انسانها را برای مسلمانان و مومنین در قوم یهود می یابیم.

ایران برای نابودی استعمار و استبداد و پرورش آزادگی و عزتمندی بشریت، همه امت اسلام را به اتحاد و همبستگی و به ظلم ستیزی و آگاهی دعوت می کند آمریکائیان با هر لباس و به هر صورتی که جلوه کنند خائن هستند و این تفکر انقلابی و روحیه ای جهادی و خودکفائی هاست که حقانیت ایران و اسلام و انقلاب اسلامی را در جهان گسترش داده و می تواند توطئه های شوم آمریکا و اسرائیل را در نطفه خفه کند.

 


امروز اسلام و ایران نیازمند اتحاد و همدلی هستند و این روح حقیقی قرآن است که با افکار آزادی خواهانه و عقاید مترقی انقلاب اسلامی تطبیق می کند،

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » داریوش احمد رضا بهمنیار ( جمعه 101/2/23 :: ساعت 4:5 عصر )


»» آقای رئیسی الان وقت نمایشه

 

آقای رئیسی مذاکرات برجام یک معامله نیست مصاف دو جنگ حق و باطل است کجا دیدید که حق و باطلی با هم توافق و مذاکره کنند و به نتیجه برسند آنها مذاکرات را تنها راه نابودی و انقلاب و نظام ایران می دانند و با نوچه های اروپائی شان ما را در بلاتکلیفی رها کرده اند آنها فرسایشی کردن انقلاب اسلامی را مدت هاست آغاز کرده اند ما فقط با التیماتوم خارج شدن از NPT     و لغو تحریم ها باید به NPT     برگردیم آن وقت است که به پای ما بیفتند و دوستان و دشمنانمان را بهتر بشناسیم خارج شدن ما از NPT     به معنی ساختن بمب اتمی نیست برای زیر دریایی های اتمی است که بیست و پنج سال در زیر دریا احتیاج به سوخت ندارد و مقام معظم رهبری چندی پیش به این موضوع که باید سوخت زیر دریایی هسته ای صلح آمیز داشته باشیم تذکر را به دولت دادند آقای رئیسی وظیفه رهبری با تبعیت از رهبری تفاوت دارد.

مذاکرات با اروپا نقطه برخورد انقلاب اسلامی و نظام سلطه است و ادامه مذاکرات خفت بار برجام هیچ معنی جز شکست ما و ذلت ما ایرانیان در داخل و خارج ندارد اگر الان رهایشان کنیم و التیماتوم ندهیم ایران از ونزوئلا بدتر خواهد شد و دیگر نمی توانیم متوقف شان کنیم و این یعنی نابودی انقلاب و نظام ما و همه آرمانهای امام راحل و پایمال شدن دویست و سی هزار شهید گلگون کفن و یک میلیون جانباز و نابودی عزت و شرف ما و نابودی انقلاب اسلامی می شود.

عقل برتر در عدم اظهار به تیزهوشی ظاهر می شود صدای برتر در سکوت متجلی می شود و سیاست برتر در عدم آشکار ساختن تصمیم نهفته است اما دولت قبل با آشکار کردن تصمیم خود که آمریکا کدخدای جهان است تصمیم خود را آشکار ساخت و همان اول بازی را باخت ولی شما آقای رئیسی هیچ گفتمانی برای مذاکرات برجام برنامه ریزی نکرده اید این توافق چون توسط آمریکائیان تروریست و دولت فاسد قبلی به کمک رئیس مجلس قبلی به مردم ما تحمیل شد الان باید از بین برود چرا دولت شما با یک لایحه در مجلس ادامه مذاکرات بی ارزش برجام با اروپا را به نمایندگان مردم در مجلس واگذار نمی کنید؟.

 

سپاه اگر فقط دوتا موشک به فرودگاه عین الاسد می زدند آنها دیگر نمی توانستند مجروحین و مرده هاشون را با آمریکا و با هواپیما به کشورهای دو رو بر بفرستند


برای درک سیاسی هر جامعه ای شما اول باید اون جامعه را بیاموزید و بفهمید آمریکا و اسرائیل اینک فقط با تهدید خروج ایران از NPT     در یک التیماتوم مبنی بر اینکه اگر تحریم ها لغو نشود ما از ان پی تی خارج می شویم باید از همین الان همه بازرسی ها و دوربین ها و پادمان های اضافه را آتش بزنید آمریکائیان و نوچه های اروپائیش که الان دیگر اهرم قدرتی ندارند جز پارس کردن و قیل و قال کردن دیگر اهرمی علیه ما ندارند همه تهدیدها و تحریم ها و فشار حداکثری شان به درب بسته خورد و حالا هیچ چیز جز الاف کردن ایران ندارند آنها هر چقدر دیگر تحریم و تهدید کنند دیگر فایده چندانی برایشان ندارد و دنیا هم فهمیده که ایران بمب اتم نمی سازد وقتی روزی چهار هزار موشک در شبانه روز از ایران به سمت اسرائیل شلیک شود غیر از لبنان و عراق و سوریه و یمن و فلسطین که انتقام شان جداست آمریکا هم از منطقه فرار می کند.

بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » داریوش احمد رضا بهمنیار ( دوشنبه 101/2/5 :: ساعت 11:59 عصر )


»» تنھا پیامبری که کردار و گفتارش بلافاصله نوشته میشد

 

برعکس تمامی پیامبران الهی، خاتم الانبیاء حضرت محمد (ص) تنھا پیامبری است که کردار و گفته ھا و سخنانش بلافاصله نوشته می شد و اینک بعد از ھزار و چھارصد سال می فھمیم که چقدر احادیث و سخنانش دارای صحت، دقت و درستی است.

از زمان آدم ابو البشر تا زمانی که اسرافیل در صور بدمد کسی به منزلت حضرت محمد (ص) نمی رسد و وجود اقدسش یگانه منبع فیض است و منجی آدمیان از ظلمات جھل.

فقط یکی از بزرگترین دستاوردھای بسیار ارزشمند حضرت محمد (صلوات اله علیه) که تا آن زمان ھیچ کسی برای انسان ھای روی زمین نیاورده بود آزاد کردن نعمت بزرگ خواندن و نوشتن و عالم گیر کردن علم و دانش در جھان آن زمان برای ھمه مردم عادی بود کلامی که حضرت محمد ( ص ) به کار میبرد مستقیما از قلب ھستی که ھمان آفریننده جھان است برخاسته بود که باعث شد مردم و گروندگان به او به حقایقی تازه در باره علت خلقت شان دست یابند که تا آن زمان کسی به آنھا نگفته بود حضرت محمد مصطفی (صلی االله علیه و آله) رسالتش دستورات ثابتی داشت برای ھمه اعصار و ھر آنچه را که او گفته است با فھم و ذوق ھمه انسانھای گذشته و آینده قابل درک و فھم است.

حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) تنھا پیامبری است که کردار و گفته ھا و سخنانش بلافاصله نوشته میشد و اینک بعد از ھزار و چھارصد سال می فھمیم که چقدر احادیث و سخنانش دارای صحت ، دقت و درستی است.

اگر میلیاردھا انسان عشق به حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) را در دل دارند به این خاطر است که او ھیچ وقت از شمشیر برای پیشبرد کارھایش استفاده نمی کرد بجز در موارد خاص و برای ھمین، ھیچ پادشاه و امپراطوری قدرتمندی در تاریخ جھان نیست که ھمچون آن عزیز مورد اطاعت و احترام قرار گرفته باشد.

دین مبین اسلام تنھا دینی است که ھر بشر آزاده و شرافتمندی به داشتن آن افتخار میکند و تنھا دینی است که خط بطلانی بر جھل و گمراھی بشر کشیده است.

 

فقط یکی از بزرگترین دستاوردھای بسیار ارزشمند حضرت محمد آزاد کردن نعمت بزرگ خواندن و نوشتن و عالم گیر کردن علم و دانش در جھان آن زمان برای ھمه مردم عادی بود


کلام تاثیر گذار، درستی ، صداقت و حکمت ، تدبیر قاطع و بدیع حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) بود که اسلام را در دنیا حتی بعد از وفاتش جھانگیر کرد و مردم مبھوت و مجذوب او می شدند.

حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) حکم قرآن را که ھمان رحمت الھی و پاداش اخروی بود را به پرھیزکاران وعده می داد و در این میان این کتاب آسمانی قرآن کریم بود که معجزه الھی پیامبر را به مردم نشان داد.

خداوند در قرآن کریم می فرماید: ای پیامبر به امت بگو اگر از انس و جن جمع شوند و با پشتیبانی ھم خواسته باشند نظیر کلامی از این قرآن را بیاورند نخواھند توانست و این برای اعرابی با آن سنت کھن و سابقه والا که در عشق به شعر و شاعری داشتند حتی یک جمله ھم نمی توانستند بگویند که بتوان گفت از نظر شکل و معنی و محتوا با یکی از آیات قرآن برابری کند و قرآن معجزه پیامبر خاتم شد.

شکوفایی قانون پیامبر و سرعت گسترش اسلام بعد از ھجرت در شبه جزیره عربستان در کمتر از ده سال باعث شد مردم و گروندگان به او به حقایقی تازه در باره علت خلقت شان دست یابند که تا آن روز کسی درک نکرده و نشنیده بود و ھمین باعث شد مردم شیفته و محسور بزرگترین و شریفترین و با عظمت ترین مرد الھی قرار بگیرند.

اسلامی که حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) از طرف خداوند برای بشریت به ارمغان آورده ھمیشه زنده و پویا است.

جھان خلقت در ھمه اعصار و دوران ھای خودش کسی ھمچون حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) را که فصیح تر در زبان بلیغ تر در منطق و بزرگ تر در آفرینش باشد به انسانھا نداده است و چنین شخصی به حق سزاوار ھمه گونه احترام و اکرام است.

به گفته اندیشمندان و انسان شناسان جھان غرب و شرق حضرت محمد از مصلحانی است که به حقیقت خدمات بسیار ارزشمند و بزرگی به بشریت کرده است و ھمین فخر برای او کافی است که امتش را به نور حق ھدایت کرد و بی شک حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) قانون گذاری خردمند سلطانی دادگستر و پیامبری برگزیده از میان ھمه پیامبران الھی بود از صفات حمیده ای برخوردار بود که او را به پیامبر رحمت و مھربانی تبدیل کرده بود.

عظمت حضرت محمد (صلی االله علیه و آله) چنان بزرگ بود که مردان و زنان بزرگی را ھمچون امیر مومنان حضرت علی (ع) و بانو و سرور زنان دو جھان عالم حضرت فاطمه الزھرا (سلام االله علیھا) را در دامان فضل و کمال خود پرورش داد. 

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » داریوش احمد رضا بهمنیار ( چهارشنبه 101/1/24 :: ساعت 11:38 عصر )


»» آقای رئیسی الان وقت نمایشه

 

 

آقای رئیسی مذاکرات برجام یک معامله نیست مصاف دو جنگ حق و باطل است کجا دیدید که حق و باطلی با هم توافق و مذاکره کنند و به نتیجه برسند آنها مذاکرات را تنها راه نابودی و انقلاب و نظام ایران می دانند و با نوچه های اروپائی شان ما را در بلاتکلیفی رها کرده اند آنها فرسایشی کردن انقلاب اسلامی را مدت هاست آغاز کرده اند ما فقط با التیماتوم خارج شدن از NPT   و لغو تحریم ها باید به NPT   برگردیم آن وقت است که به پای ما بیفتند و دوستان و دشمنانمان را بهتر بشناسیم خارج شدن ما از NPT   به معنی ساختن بمب اتمی نیست برای زیر دریایی های اتمی است که بیست و پنج سال در زیر دریا احتیاج به سوخت ندارد و مقام معظم رهبری چندی پیش به این موضوع که باید سوخت زیر دریایی هسته ای صلح آمیز داشته باشیم تذکر را به دولت دادند آقای رئیسی وظیفه رهبری با تبعیت از رهبری تفاوت دارد.

مذاکرات با اروپا نقطه برخورد انقلاب اسلامی و نظام سلطه است و ادامه مذاکرات خفت بار برجام هیچ معنی جز شکست ما و ذلت ما ایرانیان در داخل و خارج ندارد اگر الان رهایشان کنیم و التیماتوم ندهیم ایران از ونزوئلا بدتر خواهد شد و دیگر نمی توانیم متوقف شان کنیم و این یعنی نابودی انقلاب و نظام ما و همه آرمانهای امام راحل و پایمال شدن دویست و سی هزار شهید گلگون کفن و یک میلیون جانباز و نابودی عزت و شرف ما و نابودی انقلاب اسلامی می شود.

عقل برتر در عدم اظهار به تیزهوشی ظاهر می شود صدای برتر در سکوت متجلی می شود و سیاست برتر در عدم آشکار ساختن تصمیم نهفته است اما دولت قبل با آشکار کردن تصمیم خود که آمریکا کدخدای جهان است تصمیم خود را آشکار ساخت و همان اول بازی را باخت ولی شما آقای رئیسی هیچ گفتمانی برای مذاکرات برجام برنامه ریزی نکرده اید این توافق چون توسط آمریکائیان تروریست و دولت فاسد قبلی به کمک رئیس مجلس قبلی به مردم ما تحمیل شد الان باید از بین برود چرا دولت شما با یک لایحه در مجلس ادامه مذاکرات بی ارزش برجام با اروپا را به نمایندگان مردم در مجلس واگذار نمی کنید؟.

 

تا دنیا دنیاست آمریکائیان انقلاب اسلامی را نشناخته و نخواهند شناخت تا بخواهند یاران انقلاب اسلامی و اهل آن را بشناسند


برای درک سیاسی هر جامعه ای شما اول باید اون جامعه را بیاموزید و بفهمید آمریکا و اسرائیل اینک فقط با تهدید خروج ایران از NPT   در یک التیماتوم مبنی بر اینکه اگر تحریم ها لغو نشود ما از ان پی تی خارج می شویم باید از همین الان همه بازرسی ها و دوربین ها و پادمان های اضافه را آتش بزنید آمریکائیان و نوچه های اروپائیش که الان دیگر اهرم قدرتی ندارند جز پارس کردن و قیل و قال کردن دیگر اهرمی علیه ما ندارند همه تهدیدها و تحریم ها و فشار حداکثری شان به درب بسته خورد و حالا هیچ چیز جز الاف کردن ایران ندارند آنها هر چقدر دیگر تحریم و تهدید کنند دیگر فایده چندانی برایشان ندارد و دنیا هم فهمیده که ایران بمب اتم نمی سازد وقتی روزی چهار هزار موشک در شبانه روز از ایران به سمت اسرائیل شلیک شود غیر از لبنان و عراق و سوریه و یمن و فلسطین که انتقام شان جداست آمریکا هم از منطقه فرار می کند.   

بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » داریوش احمد رضا بهمنیار ( چهارشنبه 101/1/24 :: ساعت 11:30 عصر )


»» مردی که برای کدخداها کمترین حیثیتی قائل نبود

مردی که برای کدخداها کمترین حیثیتی قائل نبود

 

سی و دو سال قبل امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) از میان ما رفت ما مردم ایران با شکوهی بزرگ و بی نظیر او را تشییع کردیم و این اندوهی بزرگ بر دل هایمان برجای گذاشت اندوهی برای ما و شادی برای او، چرا که مرگ حق است و بازگشت به سوی پروردگار، اما ما مردم ایران مومن ترین بنده خدا در زمان معاصر را از دست دادیم.

همه ما روزی از این دنیا خواهیم رفت و بیشتر گناهان ما از آنجاست که این واقعیت بزرگ یعنی مرگ را فراموش می کنیم هزاران انسان از اول پیدایش آمدند که حال نشانی از آنان نیست برخی انسان ها به راه راست هدایت یافتند و برخی نه، چند صباحی دیگر قطعا هیچکدام از ما نیز در این دنیا نخواهیم ماند و به سرای دیگر خواهیم رفت پس باید بکوشیم در کار نیک که تنها چیزیست که با خود خواهیم برد و از تاریخ عبرت بگیریم که کسانی که از گذشتگان خود پند نگیرند خود عبرت دیگران خواهند شد.

این که بر رفتن امام راحل بگرییم موجه است اما این تمام دِینِ امام راحل بر گردن ما نیست بلکه تداوم و ماندن در راه او که راه خداست اصل است اینک حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) رهبر عظیم الشأن مسلمانان جهان و جانشین امام راحل، راه او را که همان راه خداست را ادامه می دهند و مسلمانان همه عالم را بر زمین سرافراز خواهند ساخت تا نظام جمهوری اسلامی به عنوان یادگاری در تاریخ بشر از حکومت مقتدر الهی بر زمین باقی بماند.

آمریکائیان می گویند تحریم هائی که علیه ایران به کار بردیم در تاریخ جهان بی سابقه است و هر کشوری را ظرف چند سال از پا در می آورد با منطق معمول حرف آنها درست است اما انقلاب اسلامی با خواست و اراده خداوند و بر اساس الهام او شکل گرفته و قرار نیست نشان دهنده حداکثر توان یک رژیم چپاولگر زورگو باشد بلکه برای نمایش عظمتِ قدرت پروردگار عالم شکل گرفته است، اینک زمانی است که خداوند لطف و رحمت خود را شامل انقلاب اسلامی ما کرده است تا نشانه هائی از عظمت خود را بر ما نمایان سازد، در آنجا که تدبیر عقل انسان و قدرت او به انتهای خود برسد عظمت اعجاز انقلاب اسلامی نمایان می شود، امروز خداوند می خواهد این انقلاب را به پیروزی برساند تا نمونه ای باشد از حکومت الهی بر زمین که با اعجاز او همراه شده است، خدایا بزرگی از آن توست و سپاس تو را که هوشمندترین و مقرب ترین بندگانت را به رهبری ما گمارده ای .

باید راه واقعی امام راحل را ادامه داد امامی که خود را در محضر خدا می دید استقلال و منیَتی نه برای خود و نه برای دشمنان خدا نمی دید برای کدخداها کمترین حیثیتی قائل نبود لذا نه می ترسید، نه مأیوس می شد و نه هرگز دچار غرور می گشت، امام می گفت مسلمانان یک هدف مشترک دارند که می توانند با هم به آن هدف برسند امام به جهانیان فهماند که تنها اسلام است که مایه سعادت بشر است و پیروزی واقعی وقتی است که اسلام با همه ابعاد و احکامش در ایران پیاده شود و پیروزی نهایی زمانی است که اسلام در همه اقطار عالم حکومت کند.نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » داریوش احمد رضا بهمنیار ( چهارشنبه 100/10/22 :: ساعت 7:9 عصر )
»» حضرت فاطمه (س) مصمم برای شهادت در تکلیفی الهی

 

حضرت فاطمه (س) مصمم برای شهادت در تکلیفی الهی

 

ای سرور و سیده دو عالم یا فاطمه الزهرا (سلام اله علیها) بعد از رحلت جانگداز پدر گرامی تان خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی (صل اله علیه و آله و سلم) بود که شما بزرگوار زیرفشار سخت و ضربات روحی و جسمی شدید و پی در پی بودید و بدن و روح شما را مورد هجوم ساخته بود، شما در هم شکسته و بیمار گشته بودید، و حزن و اندوه بر هستی تان فرو رفته بود.

یا فاطمه جان (س) چگونه تو را زخم زدند که رخ از تمام اهل زمین پنهان کردی و فرمودی شبانه و پنهان دفن شوی، شهر مدینه، چه مدینه ‌اى بود که توانست چنین مصیبتى را تاب آورد و در هم نشکند، مگر نه شما والاترین محبوبه خداوند بودی، مگرنه رضاى خداوند در گرو رضایت شما بود، و غضب خداوند در گرو خشم شما، مگر نه شما رازآفرینش زن بودید و بهانه خلقت نسوان، مگر نه شما پاره تن پیامبر بودید و عزیز مسلم خداوند اعلا؟.

یا فاطمه (س) صبر لایتناهى خدا در جانکاه ‌ترین حادثه آفرینش در سوگ تو به تجلى نشسته است، یا زهرای مرضیه (س) ، شهادت می دهیم پس از رحلت پدر بزرگوارت، رسول خدا (ص) آنچه ندیدى آرامش بود و آنچه نیافتى مجالى براى فریاد زدن.

یا فاطمه جان (س) چگونه تو را زخم زدند که رخ از تمام اهل زمین پنهان کردی و فرمودی شبانه و پنهان دفن شوی

و چه حسرتی بزرگ‏ تر از بازماندن از محبت حضرت فاطمه زهرا (س) که رسول خدا(ص) خشم او را خشم خدا می ‏داند، و خشنودی او را خشنودی خدا، حضرت فاطمه (س) سکوتش برای خدا بود، فریادش برای خدا بود، لبخند و خشمش، صلح و قهرش همه و همه برای خدا بود.

اگر خداوند حضرت فاطمه (س) را برای آن مقطع زمانی پس از وفات رسول خدا (ص) انتخاب نکرده بود، و مبارزات آن بانوی بزرگ دو عالم، علیه غاصبان خلافت نبود،اسلام ناب تداوم نمی ‏یافت، سلامت دین و اصالت اسلام، در خطر جدی قرار می ‏گرفت، امامت و رهبری معصوم برای همیشه از میان می ‏رفت و ره‏ آورد رسالت نابود می ‏گشت.

برای ارزیابی نتیجه مبارزات حضرت زهرا (س) باید برای نسل امروز روشن شود،مگر مهاجمان چه می ‏خواستند؟ باید احتمالات یاد شده و اهداف اصلی و عمق توطئه برملا شود، که چقدر غاصبان خلافت توانستند به اهداف خود برسند، و فاطمه (س) چقدر با اهداف شوم آنان آشنا بود، چگونه با آنها به نبرد برخاست، و سرانجام کدامیک پیروز شدند؟ حضرت فاطمه(س) یا غاصبان خلافت ؟.

حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در بیت نبوت بزرگ شده بود، و در دوران ده ساله حکومت اسلامی در کانون اصلی حوادث مهم سیاسی و اجتماعی مدینه قرار داشت، و با تیزبینی و هوشیاری فوق العاده خود، تمامی جریانات آشکار و پنهان را می شناخت، ازویژگی های افراد     بقیه در ادامه مطلب  ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » داریوش احمد رضا بهمنیار ( یکشنبه 100/10/19 :: ساعت 4:53 عصر )


»» ما به اطاعت دلخوشیم به دست پر و خالی فکر نمی کنیم

 

ما به اطاعت دلخوشیم به دست پر و خالی فکر نمی کنیم

 

رهبر عزیز ما حضرت آقا آیت الله سید علی خامنه ای (مدظله العالی) در زمان دولت روحانی خطاب به آمریکائیان فرمودند: اگر برجام را پاره کنید ما آن را آتش میزنیم و من به شخصه از خدا می خواهم اوضاع برجام به سویی برود که رئیس جمهور ایران جناب آقای سید ابراهیم رئیسی مجبور شود برجام را پیش خبرنگاران آتش بزند و بگوید: ما به اطاعت دلخوشیم به دست پر و خالی فکر نمی کنیم همین که پایمان به فرمان ولی مان حرکت کند ما را بس است.

ما مردم ایران هشت سال هاشمی رفسنجانی را تحمل کردیم و بعد هشت سال دیگر خاتمی خائن را تحمل کردیم و حالا هم هشت سال است که دولت فاسد روحانی را تحمل کرده ایم تا به اینجا رسیدیم ما مردم انقلابی ایران 42 سال است جلو استعمارگران ایستاده ایم بدون اینکه از چیزی بترسیم چرا؟ چون به چیزی معتقدیم که آنها نیستند این راهی مقدس است که خداوند پیش روی ما گذاشته است # مقاومت.

همانطور که تحمل عُسرت و تنگدستی در روزگار جوانی شخصیت مرد را قوام می بخشد و او را برای مسئولیت های سنگین آماده می سازد قطعا ایران هم بعد از دفاع مقدس الان آماده مسئولیت های سنگین است.

ایران در یک جنگ بیرون گفتمانی نیاز بیمار گونه آمریکا برای کنترل بر جهان را نقش بر آب کرد و اینک انقلابی حرف زدن و انقلابی عمل کردن و روحیه جهادی و خود کفائی داشتن تنها دوای درد اقتصاد ایران است انقلاب اسلامی مردم ایران تنها انقلابی است که خداوند هر روزه نعمات خود را برای ما می فرستد.

فضای جهانی امروز فضای عملیات روانی علیه ماست و ما راهی جز قوی تر شدن نداریم ما باید شاهد مثالی روشن برای جهان و الگوئی مجسم برای آنان باشیم و این مهم تحقق یافتنی ست.

امروز اسلام و ایران نیازمند انقلاب اسلامی هستند چرا که اگر انقلاب اسلامی نباشد نام ایران و ایرانی و اسلام از صفحه روزگار محو خواهد شد هیلاری کلینتون حدود چند سال قبل در خاطراتش نوشت ما منتظر بودیم بغداد به دست داعش سقوط کند و ما پنجاه کشور را آماده کرده بودیم که بلافاصله داعش را به عنوان یک کشور به رسمیت بشناسند و در جائی دیگر معاون جورج بوش گفت برای ما ایران تندرو و میانه رو وجود ندارد برای ما ایران خوب ایرانی مُرده است و آنوقت روحانی جواد ظریف را که اعلام می کرد من در در مذاکرات از کلمه دشمن استفاده نمی کنم را مسئول وزارت خارجه با دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی می کند.

جواد ظریف حتی کتابی بر این باور غلط خود که چرا از کلمه دشمن در مذاکرات استفاده نمی کند نوشته است و ظاهرا هنوز هم در باورهای کور و خجالت های ابدی خود گرفتار است جواد ظریف ظاهرا از خدا مهربان تر شده است خداوند بارها در قرآن کلمه دشمن را به کار برده است کاش آقای ظریف می دانست که خنده زیاد عقل را زایل می کند و کم خندیدن، به وزیر جذبه بیشتری می دهد.

خوب کشتن و بی رحمانه خیانت کردن هنر مردان کاخ سفید است مقام حقوق بشر بلند است و پای آمریکائیان کوتاه، آنها اگر سر پدران خود را زیر پایشان بگذارند باز هم پایشان به رکاب یک توافق واقعی و عزتمند نمی رسد و انقلاب اسلامی ایران نه در روزهای بد که در ظل عنایت الهی قرار دارد.

رو در روی خداوند بخشنده و مهربان می ایستیم و در حضور وجود پر جلالش زانو می زنیم و فیض و رحمت و برکت و نیز عشق و مهربانی را برای همه عزیزانم مان در نیروی قدس از خداوند منان خواستاریم و برای انتقام واقعی از شهادت حاج قاسم دعا می کنیم خدایا یک پیروزی سریع و برق آسا نصیب محور مقاومت بگردان. آمین یا رب العالمین.

 

ما به اطاعت دلخوشیم به دست پر و خالی فکر نمی کنیم همین که پایمان به فرمان ولی مان حرکت کند ما را بس است.

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » داریوش احمد رضا بهمنیار ( دوشنبه 100/6/15 :: ساعت 11:50 عصر )


»» پیام عاشورا تبلور یک الگوی راهبردی ست

پیام عاشورا تبلور یک الگوی راهبردی ست 

یکی از مهم‌ ترین امتیازات و افتخارات جامعه شیعه، برخورداری از چشمه پر فیض نورانیت و معنویت عاشوراست، و اصلی ترین علت قیام و شهادت امام حسین علیه السلام مبارزه با نادانی و جهل زدایی بوده است، مبارزه ای که نه تنها هدف قیام سید الشهدا علیه السلام، بلکه هدف بعثت همه انبیاء، خصوصا بعثت خاتم الأنبیاء صلی الله علیه و آله بوده است.

پیام‌های الهی انسانی عاشورایی در صحنه کربلا هر یک به تنهایی می‌تواند زمینه ساز حرکتی عظیم الهی انسانی در هر زمانی باشد، پیام هایی که پشت مستکبرین عالم را به خاک می کشد و عاشورا را به عنوان احیا کننده دین اسلام معرفی می کند، پیام عاشورا یک مکتبِ مربوط به یک دوران نیست، بلکه پیامی است به هم? نسلهای حال و آینده.

امام حسین (ع) با قیام خود، اخلاق منفی ترس و شکست ‏پذیرانه را که در جامعه حاکم بود را دگرگون ساخت، و مردم جامعه را از شکست روحی که به آن تن داده بودند رهایی بخشید، اخلاقِ شکست و ناامیدی، و خلق و خوی منفی ترس و یاس را از بین بُرد، و راه را بر اخلاقیات شکست ‏بست، اراده و وجدانِ امت ‏شکست ‏خورده را به آنها باز گرداند، و اخلاق شکست‏ پذیرانه را از ساحت جامعه اسلامی طرد نمود.

 

عاشورا نقطه اوج امانت ادای انسان بود و شهادت امام حسین (ع) در عین اندوه فراوان، نشانه فتح نهائی روح اسلام واقعی بود


امام حسین سردار پرشکوه و شکست ناپذیر روزگار، و قهرمان یارانی که در برابر ذلت و تحقیر سر فرود نیاورده بودند، به عصرها و نسلها درس جوانمردی و شرافت، و مرگ پر افتخار را در زیر سایه شمشیرهای آخته داد، او بر بیداد و فریبی که داشت اسلام را ریشه کن می کرد قیام کرد.

امام حسین (ع) در آخرین لحظات زندگی خود حتی طفل شیرخوار خود حضرت علی اصغر(ع) را قربانی حقانیت قیامش قرار داد، و با این عمل اندیشه فلاسفه و بزرگان عالم را متحیر ساخت که چگونه در این دَمِِ آخر با آن همه مصائب جانکاه و افکار متلاطم و عطش و کثرت جراحات، باز هم از مقصد عالی خود دست برنمی داشت، با اینکه می دانست بنی امیه ستمگر بر فرزند صغیرش هم رحم نخواهند کرد، برای حقانیت قیامش بچه شیرخوار خود را بر سر دست گرفت و تمنای آب کرد، ولی با تیری بر گلوی بچه جواب شنید، قصد امام حسین (ع) از این حرکت هدایت خلقی بود که زر و زور کورشان کرده بود، و گرنه در آن حالت که امام همه یاران و اهل بیت خود را از دست داده بود آب از گلوی مبارک آن بزرگوار پایین نمی رفت، امام در لحظه های آخر زندگی خود هم، تشنه هدایت مردم بود، مردمی که زر و زور و ترس از غیرِ خدا کورشان کرده بود.

مردمی که جهالت، زودخشمی، ظاهرگرایی، تردید و هیجان زدگی، خشوع شرک ‌آمیز در برابر ظلم، و داشتن تکبر همراه حماقت در برابر مظلوم از خصوصیات آنان بود، کسانی که نرم خویی را با درشتی پاسخ می گفتند، در عوض در مقابل ظالمان و ستمکاران ناتوان و درمانده بودند، کسانی که عجولانه و بی ‌تدبیر گام پیش می نهادند و تسلیم در برابر ندامت از خصوصیات بارز آنان بود، و در صحنه عمل چنان شتاب ‌زده پای در عمل می‌ فشردند که فرصتی برای تفکر و تدبیر باقی نمی گذاشتند، و چه زود هم کارشان به پشیمانی می‌ کشید، عجیب اینکه برای جبران پشیمانی خود، به راه‌ هایی می رفتند که بازگشتی نداشت.

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » داریوش احمد رضا بهمنیار ( جمعه 100/5/22 :: ساعت 11:44 عصر )


   1   2      >
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

تنھا پیامبری که کردار و گفتارش بلافاصله نوشته میشد
ایران خود کلید معماهای محال است
حقانیت ایران و اسلام و انقلاب اسلامی
آقای رئیسی الان وقت نمایشه
تنھا پیامبری که کردار و گفتارش بلافاصله نوشته میشد
آقای رئیسی الان وقت نمایشه
مردی که برای کدخداها کمترین حیثیتی قائل نبود
حضرت فاطمه (س) مصمم برای شهادت در تکلیفی الهی
ما به اطاعت دلخوشیم به دست پر و خالی فکر نمی کنیم
پیام عاشورا تبلور یک الگوی راهبردی ست
تاریخ در یک نیم روز وام دار عاشورا شد
[عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 33
>> بازدید دیروز: 43
>> مجموع بازدیدها: 294779
» درباره من

منطقه و بیداری اسلامی

» پیوندهای روزانه

تابناک [3]
انتخاب [2]
پایگاه خبری انقلاب نیوز
شبکه اطلاع رسانی دانا
موسسه فرهنگی راسخون
نقل قول - وبلاگ نویسان خوزستانی
پایگاه خبری مشهد پیام [1]
شبکه خبری تحلیلی تیتر یک [1]
پایگاه خبری لنگر نیوز
ظهور
وب سایت خبری تحلیلی رصد [1]
وبلاگ نویسان خراسان رضوی [3]
سواد رسانه ای ایرانیان [1]
وبگاه جوان انقلابی [1]
پایگاه خبری شلمچه نیوز
[آرشیو(16)]

» فهرست موضوعی یادداشت ها
برجام برای برداشتن تحریم ها بوده . جریانی منحرف از انقلاب اسلامی . دل به عشق زنده می ماند عشق به امام خمینی (ره) . حضرت فاطمه (س) مصمم برای شهادت در تکلیفی الهی[-1] .
» آرشیو مطالب
پاییز 86
زمستان 1386
بهار 1387
مرداد 87
شهریور 87
تابستان 1387
خرداد 88
شهریور 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
اردیبهشت 93
فروردین 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
تابستان 93
پاییز 93
زمستان 93
تابستان 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96
پاییز 96
زمستان 96
بهار 97
تابستان 97
پاییز 97
زمستان 97
بهار 98
تابستان 98
پاییز 98
زمستان 98
بهار 99
تابستان 99
پاییز 99
زمستان 99
بهار 0
تابستان 0

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
تابناک
خبرگزاری فارس
شبکه العالم
عمارنامه
پایگاه خبری فرهنگ نیوز
رجا نیوز
جام نیوز
پایگاه خبری فاش نیوز
پایگاه خبری بولتن نیوز
پایگاه تحلیل خبر باصر
پارس نیوز
مشرق نیوز
شبکه خبر
شبکه دانا
جوان انقلابی
خیبر آنلاین
ادیان نیوز
انقلاب نیوز
روایت نو
بسیج پرس

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» طراح قالب